Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ
 คว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
ระดับอาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

Staff

Academic Staff

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
E-mail
ภาพ
1
ผศ.ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดี
ีฝ่ายกิจการนักศึกษา
chuchai@rmuti.ac.th
2
อ.จรัล คะเชนทร์ชาติ หัวหน้าโปรแกรมวิชา charan@rmuti.ac.th
3
อ.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา ลาศึกษาต่อ acr2freezer@hotmail.com
4
อ.สัญชัย รำเพยพัด อาจารย์ประจำ sanchai.ra@rmuti.ac.th Mr.SANCHAI
5
อ.อภิเดช บุญเจือ อาจารย์ประจำ airteam95@hotmail.com
6
อ.นพรัตน์ อมัติรัตน์ อาจารย์ประจำ nopparat.am@rmuti.ac.th
7. อ.โสภณ สินสร้าง ลาศึกษาต่อ  

 

Support Staff

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
E-mail
ภาพ
1
นายกำธร ทองปิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ  
2
นายปริวัติ ทองครบุรี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
3
นายวรนิตย์ ฐาตุจิรางค์กุล นักการ