Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ
 คว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
ระดับอาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

อ.สัญชัย รำเพยพัด

                                                          

ปัจจุบัน

               อาจารย์โปรแกรมวิชาช่า่งยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
               ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
               E-mail : sanchai.ra@rmuti.ac.th
               Mobile : 084-0282127

การศึกษาและฝึกอบรม

 • ปวส.ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นฯ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,นครราชสีมา), 2539
 • B.Eng (Khon Kaen University, Thailand), 1999
  (วศ.บ. เครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542)
 • M.Eng (Khon Kaen University, Thailand), 2005
  (วศ.บ. เครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547)

  วิชาชีพวิศวกรรม (กว)
                
                 - ภาคีวิศวกร (เครื่องกล) ก.179486

  การทำงาน
        - พ.ศ. 2542-2542 ผู้จัดการฝ่ายขาย บ.เบิกร์แมน(ประเทศไทย)จำกัด 
        - พ.ศ. 2543-2545 อาจารย์ประจำสาขา
                   ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ              
        - พ.ศ. 2547-2550 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        - พ.ศ. 2550-2551 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        - พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขา
                   ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ            
                   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ผลงานวิชาการ
                 -