Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ คว้า
เหรียญทองในการแข่ง
ขันฝีมือแรงงานระดับ
อาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ประวัติ

เริ่มเปิดทำการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับประกาศนี
ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา่ช่างยนต์เครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ ตั้งแต่ปีการศึกษา2533 เป็นต้นมา
โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาช่างยนต์จำนวน30คนปัจจุบันมีนักศึกษา
จบการศึกษาแล้ว ทั้งหมด รวม  18 รุ่น


การจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศจะทำการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรช่างยนต์ โดยมีเนื้อหาที่ต่อเนื่อง
วิชาชีพช่างยนต์ จากระดับ ปวช. เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ และกลุ่มวิชาการที่เกี่ยวกับ
ด้านเครื่องกลทั้งหมดโดยจัดวิชาเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาจำนวน 15
หน่วยกิต เพื่อเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทำ
ความเย็น และปรับอากาศ เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เรื่องการทำ
ความเย็นและการปรับอากาศ

Air Conditioning


Quick links

บริการ

แวปรายวิชา

ศิษย์เก่า