Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ
 คว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
ระดับอาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา

                                                          
ปัจจุบัน
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การศึกษาและฝึกอบรม
               - ค.อ.บ. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (พ.ศ. 2519)
               - วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2533)
               - วศ.บ. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2544)
               - Cert. in Conmercial Air Conditioning Technology
                  (OSU-U.S.A.) (พ.ศ. 2539)
               - Cert. in EPA Refrigeration - Type Universal (U.S.A.)
               - กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547)

วิชาชีพวิศวกรรม (กว)
               - สามัญวิศวกร (เครื่องกล) สก. 1063
               - ภาคีวิศวกร (อุตสาหการ) ภอ. 6601

การทำงาน
               - พ.ศ. 2533-2547หัวหน้าสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ นครราชสีมา
               - พ.ศ. 2547-2548 หัวหน้าคณะวิชาเครื่องกล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                  อิสาน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์
                 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร
               และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                  วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
               - หัวหน้าศูนย์การเรียนรวมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
                 รับผิดชอบงานในระบบปรับอากาศของวิทยาเขตฯ ทั้งการออกแบบติดตั้งและ
                 บำรุงรักษา รวมทั้งการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติของทุกสาขาวิชา
                 ที่มีการจัดวิชาการทำความเย็นและปรับอากาศไว้ในหลักสูตร
               - พ.ศ. 2548-2550 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิชาการ
               - พ.ศ. 2550 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผลงานวิชาการ
               - เอกสารประกอบการสอนวิชาการทำความเย็น                 
               - สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องทำความเย็น หมัก-บ่มไวน์ ราชมงคล"
               - ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้ทำหน้าที่
                 ผู้ฝึกสอน ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ
                 สาขาช่างเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ ครั้งที่ 36 ที่ประเทศเกาหลีใต้
                 ในปี พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 37 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2546
                 ครั้งที่ 38 ที่ประเทศ ฟินแลนด์ ในปี พ.ศ. 2548   และครั้งที่ 39ที่ประเทศญี่ปุ่น
                 ในปี พ.ศ. 2550
               - วิทยากรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
               อุตสาหกรรม สำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคของกองทุนเพื่อส่งเสริมของการอนุรักษ์
               พลังงาน
               - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอน IT ประจำปีการศึกษา 2545
               ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
               - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน IT (CAI) ระดับชาติ
               ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอุดมศึกษา เรื่อง "Cooling Tower"
               ประจำปี 2545