Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ คว้า
เหรียญทองในการแข่ง
ขันฝีมือแรงงานระดับ
อาเซียน

Read more...

okNovember 27, 2008

Power Point แนะนำสาขา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น

Read more...

 

 

SUBSCRIBE

 


โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ACR
โปรแกรมวิชาช่างยนต์ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ โดย ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.จรัล คะเชนทร์ชาติ หัวหน้าโปรรแกรมวิชา อ.สัญชัย รำเพยพัด อ.อภิเดช บุญเจือ และอ. นพรัตน์ อมัติรัตน์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมือเป็นอย่างดีเสมอมา


    ลงทะเบียน

             บรรยากาศ