Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ
 คว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
ระดับอาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

กิจกรรมนักศึกษา

 

ที่
เรื่อง
1
การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก
2
การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน
3
การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ
4
การศึกษาดูงาน
5
กิจกรรมกิฬา
6
กิจกรรมลอยกระทง
7
กิจกรรมการไหว้ครู
8
กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน