Logotype

SITE NEWS

November 18, 2008

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ช่างยนต์สาขางานรอง
เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ คว้า
เหรียญทองในการแข่ง
ขันฝีมือแรงงานระดับ
อาเซียน

Read more...

 

 

 

SUBSCRIBE

 

โปรแกรมวิชา

ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ห้องปฎิบัติการ

งานท่ิอส่งลม
เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์
เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์
เครื่่องปรับอากาศขนาดใหญ่
(Chiller)
เครื่่องปรับอากาศขนาดใหญ่
(Chiller)
เครื่องทำนำ้แข็ง
ตู้เย็น
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชุดฝึกปฏิบัติติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชุดฝึกเชื่อมท่อ